Skip to content

Vad är ett hållbart lantbruk?

Det som driver vårt företagande är att skapa ett hållbart lantbruk. För oss som enskilda lantbrukare är det svårt att ens definiera vad ett hållbart lantbruk är. Vi vet att vi har varit ekologiska sedan 1995 och att det lett till bra saker. Mer blommor, örter, insekter, fjärilar och småfåglar. Vi presterar förmodligen skapligt bra i vår produktion av ekosystemtjänster. Men hur är det med klimat- och miljöpåverkan? Hur mycket växthusgaser släpper vi ut? Använder vi marken på optimalt vis? Hur många människor kan vi försörja med mat? Framtidens hållbara lantbruk behöver växla upp, och vi behöver svara på de där frågorna. För att göra det deltar vi under åren 2015-2017 i projektet ”Den hållbara gården – finns den?”, som drivs av Elin Röös, forskare på SLU vid institutionen för energi och teknik, och finansieras av livsmedelsföretaget Oatly.

Elin Röös har genom att använda ramverket SAFA (Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems), skapat av FAO, gjort en bred hållbarhetsanalys för Jannelunds Gård och beräknat klimatpåverkan genom LCA-metod för gårdens samtliga produkter. Rapporten utgör en nulägesanalys, en hållbarhetsrapport, men pekar framförallt ut en riktning för oss.

Att samarbeta med forskning och att ha fått en bedömning enligt SAFA, med alla verktyg som ligger bakom, har gett oss en bred bild av vad hållbarhet kan vara för oss. Nu vet vi var vi står, vad vi är bra på och mindre bra på. Det går att väga ekosystemtjänster med klimatpåverkan, ekonomiska faktorer och sociala delar. För oss innebär det motivation till att fortsätta. Bara det att vi efter ett år kan försörja nästan tre gånger så många människor med mat, och att vi har mer än halverat vår klimatpåverkan per producerad kalori, visar att vi är på rätt spår. Vi ser oss själva som planetskötare med ekosystemtjänster som vår främsta produkt, och för att behålla en hälsosam planet med förutsättningar för mänskligt liv måste vi producera mat med minimal klimatpåverkan. Nu vet vi hur vi kan bli ännu bättre.

En första rapport har släppts i juni månad 2017 och utgivits av SLU, Framtidens lantbruk – djur, växter och markanvändning.

Den hållbara gården – finns den?

 

De svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål

 

Våra mål för vårt företagande och hållbart lantbruk korrelerar naturligtvis med stora samhällsmål, både nationellt och globalt. Vi betraktar de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål som en konkret beställning gentemot oss, från samhället och planeten. Vår uppgift är att vårda biosfären på ett sätt som gynnar planetens alla arter, och genom detta även producera mat till en ökande mänsklig befolkning. Vi har under 2016-2017 deltagit i ett företagsnätverk kopplat till regeringens nationella samordnare för de svenska miljömålen, Annika Helker Lundström. Vårt arbete i relation till miljömålen och de globala hållbarhetsmålen redovisas i en COP-rapport (Communication on Progress).

Jannelunds Gård COP

 

 

 

Biologisk mångfald

Att producera biologisk mångfald är det finaste man kan göra, och kanske det viktigaste man som bonde kan göra. Biologisk mångfald ligger oss varmt om hjärtat, och därför upprättades en mångfaldsplan under 2016 av Petter Haldén, biolog på Hushållningssällskapet.

Mångfaldsplan Jannelund